LOGO
pl en

Wykonalność, dokładność i zalety badania śródoperacyjnego guzów jajnika u pacjentek z prawidłowymi markerami nowotworowymi. Doświadczenia ośrodka trzeciego stopnia referencyjności

Abeer Elfeky, Omar Hamdy, Sameh Roshdy, Fayez Shahatto, Mahmoud Abdelaziz

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (2), p. e47–e51
DOI: 10.15557/CGO.2021.0008
Streszczenie

Wstęp: W celu uniknięcia zbędnych etapów leczenia operacyjnego, konieczności powtarzania zabiegu lub wdrożenia chemioterapii empirycznej u pacjentek z guzami jajnika niezbędne jest właściwe opracowanie planu leczenia chirurgicznego. W pracy oceniono rolę badania śródoperacyjnego w planowaniu takiego leczenia. Metoda: W prospektywnym badaniu przeprowadzono analizę badań śródoperacyjnych pochodzących z 64 złożonych guzów przydatków wykrytych u pacjentek z prawidłowymi markerami nowotworowymi. Pacjentki podzielono na dwie grupy: grupę A, w której decyzję o ewentualnym przejściu do pełnej oceny stopnia zaawansowania choroby oparto na wyniku badania, oraz grupę B, w której pacjentki poddano zabiegowi radykalnego usunięcia macicy niezależnie od wyniku badania śródoperacyjnego. Porównano długość hospitalizacji pooperacyjnej, szacowaną utratę krwi i częstość występowania powikłań. Wyniki: Porównanie obu grup, w tym pacjentek ze zmianami, które okazały się łagodne, nie ujawniło istotnych różnic w zakresie występowania powikłań pooperacyjnych, natomiast takie różnice stwierdzono w odniesieniu do czasu trwania operacji (60 vs 120 minut, p = 0,004) i utraty krwi (istotnie niższej w grupie A – 50 vs 100 ml, p = 0,001) oraz hospitalizacji (statystycznie nieistotnie krótszej niż w grupie B – 1 dzień vs 2 dni, p = 0,062). Czułość badania śródoperacyjnego zmian łagodnych, guzów o granicznej złośliwości i guzów złośliwych jajnika wyniosła odpowiednio 91,9%, 76,9% i 53,3%, swoistość – 85,2%, 87,5% i 95,9%, a ogólna dokładność diagnostyczna – 89,6%, 85,2% i 85,9%. Wnioski: Badanie śródoperacyjne w ramach oceny guzów złożonych jajników u pacjentek z prawidłowymi markerami nowotworowymi zapewnia dopuszczalną dokładność przy znacznym skróceniu czasu operacji i hospitalizacji oraz zmniejszeniu utraty krwi.

Słowa kluczowe
badanie śródoperacyjne, nowotwory jajnika, śródoperacyjna utrata krwi