LOGO
pl en

Porównanie histerektomii laparoskopowej i drogą laparotomii w leczeniu raka endometrium typu I – doświadczenia ośrodka o trzecim stopniu referencyjności

Khaled Gaballa, Omar Hamdy, Basel Refky, Mohamed Abdelkhalek

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (2), p. e41–e46
DOI: 10.15557/CGO.2021.0007
Streszczenie

Wstęp: Chirurgia stanowi podstawę leczenia raka endometrium, zwłaszcza we wczesnych stadiach choroby. Na całym świecie u pacjentek z rakiem błony śluzowej trzonu macicy powszechnie stosuje się małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne. Autorzy pracy omawiają wyniki leczenia chorych z rakiem endometrium typu I, które poddano zabiegowi histerektomii laparoskopowej w ośrodku autorów. Wyniki: Pacjentki podzielono na dwie grupy: grupę leczoną metodą chirurgii otwartej (59 osób) i grupę leczoną metodą laparoskopową (60 pacjentek). Nie stwierdzono istotnej różnicy między obiema grupami w zakresie parametrów epidemiologicznych i kliniczno-patologicznych. Nie odnotowano również statystycznej różnicy między badanymi grupami w odniesieniu do stopnia zaawansowania choroby wg FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). Czas trwania operacji był istotnie dłuższy w grupie leczonej laparoskopowo w porównaniu z grupą leczoną metodą otwartą (p < 0,0001). Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem rodzaju operacji i utraty krwi. Częstość występowania powikłań śródoperacyjnych była zbliżona w obu grupach. Nie stwierdzono też istotnej statystycznie różnicy między liczbą pobranych węzłów chłonnych. Wnioski: Wyniki badania potwierdzają słuszność stosowania laparoskopii we wczesnym stadium raka endometrium typu I bez ryzyka niekorzystnego wpływu na wyniki onkologiczne pacjentek w zakresie przeżycia wolnego od choroby i przeżycia całkowitego. Przeprowadzone powinny być prospektywne, wieloośrodkowe badania z randomizacją w celu skonsolidowania przedstawionych wyników.

Słowa kluczowe
rak endometrium, laparoskopia, chirurgia drogą laparotomii