LOGO
pl en

Klinowa resekcja brzegu wątroby wykonywana przez ginekologa onkologa w trakcie operacji cytoredukcyjnej w zaawansowanym raku jajnika jest procedurą skuteczną oraz bezpieczną

Bartłomiej Banaś1, Piotr Kołodziejczyk1, Kazimierz Pityński2, Michał Mleko2, Piotr Richter1

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (2), p. e33–e40
DOI: 10.15557/CGO.2021.0006
Streszczenie

Cel: Celem pracy jest ocena krzywej uczenia się klinowej resekcji wątroby jako integralnej części operacji cytoredukcyjnej w zaawansowanym raku jajnika. Materiał i metody: Retrospektywna analiza objęła 120 kobiet z rozpoznaniem raka jajnika w stopniu zaawansowania IIIC według Międzynarodowej Federacji Ginekologów i Położników (International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) z roku 2018. Grupę A stanowiło 22 pacjentek, u których wykonano klinową resekcję wątroby; w grupie B 98 pacjentek nie wykonywano tej procedury. W analizie statystycznej wykorzystano test t-Studenta oraz test U Manna–Whitneya, jak również test chi2 oraz metodę kontrolnego, skumulowanego wykresu sum (cumulative sum control chart, CSUM). Poziom istotności statystycznej ustalono jako p < 0,05. Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic w medianach czasu zabiegu operacyjnego, śródoperacyjnej utraty krwi, czasu hospitalizacji po zabiegu, jak również w występowaniu zdarzeń niepożądanych pomiędzy grupą A i B. Krzywe uczenia analizujące czas zabiegu, śródoperacyjną utratę krwi oraz czas hospitalizacji po zabiegu były podobne w grupie B i w całej kohorcie badanych pacjentek. Wnioski: Klinowa resekcja przerzutów do wątroby wykonywana przez ginekologa onkologa w trakcie operacji cytoredukcyjnej u kobiet z zaawansowanym rakiem jajnika jest procedurą bezpieczną i nie zwiększa ryzyka zdarzeń niepożądanych.

Słowa kluczowe
rak jajnika, klinowa resekcja wątroby, krzywa uczenia