Analiza porównawcza wyników badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u pacjentek z dwóch zróżnicowanych obszarów na terenie województwa lubuskiego
Afiliacja i adres do korespondencji
1 Pracownia Cytodiagnostyczna, Zdrojowa Clinic, Zielona Góra, Polska
2 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska
Adres do korespondencji: Hanna Giezowska, Zdrojowa Clinic, Pracownia Cytodiagnostyczna, ul. Zdrojowa 2, 65-142 Zielona Góra, tel.: +48 68 320 37 55, e-mail: h.giezowska@o2.pl
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (4), p. 246–262
DOI: 10.15557/CGO.2017.0024
STRESZCZENIE

Wstęp: Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej rozpoznawanych w Polsce złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych. W wielu krajach europejskich, dzięki skutecznej profilaktyce i większej świadomości prozdrowotnej kobiet, choroba ta występuje coraz rzadziej. W Polsce struktura zachorowań i umieralności z powodu raka szyjki macicy różni się w zależności od województwa. Województwo lubuskie w ostatnich 10 latach plasuje się niestety na czele statystyk zachorowalności i umieralności. Czynnikiem koniecznym, ale niewystarczającym do zainicjowania procesu nowotworowego w szyjce macicy jest zakażenie wirusem HPV. Do pozostałych czynników zalicza się: przewlekłe stany zapalne pochwy, wczesną inicjację seksualną, liczne porody, wiek, palenie papierosów, niedobory immunologiczne oraz niski status społeczno-ekonomiczny kobiet. Celem pracy było porównanie wyników badań cytologicznych pacjentek z województwa lubuskiego, z dwóch obszarów zróżnicowanych pod względem statusu społeczno-ekonomicznego mieszkańców – powiatu słubickiego (obszar przygraniczny) i miasta Zielona Góra. Materiał i metoda: Materiał badawczy stanowiły wyniki badań cytologicznych wykonanych w Pracowni Cytodiagnostycznej Zdrojowa Clinic w Zielonej Górze w latach 2010–2013. Wyniki: Analiza porównawcza wyników rozmazów cytologicznych wykazała znacząco większą liczbę zmian dużego stopnia u pacjentek z powiatu słubickiego w porównaniu z wynikami uzyskanymi w populacji kobiet z Zielonej Góry. Wnioski: Młode kobiety z obszaru przygranicznego były bardziej narażone na wystąpienie zmian patologicznych w obrębie szyjki macicy. Sytuacja społeczno-ekonomiczna determinuje ryzyko wystąpienia zmian śródnabłonkowych dużego stopnia i raka szyjki macicy.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, badania cytologiczne, badania profilaktyczne