Znaczenie kliniczne ekspresji neuropiliny-1 u chorych na raka jajnika Clinical signifi
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: dr n. med. Dariusz Wydra
2 Wydział Biochemii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik: prof. dr hab. Barbara Lipińska
Correspondence to: Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Kliniczna 1 A, 80-402 Gdańsk, tel.: 58 349 34 41
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 237-247
STRESZCZENIE

Angiogeneza to proces, który odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju guza nowotworowego, warunkując zarówno jego wzrost, jak i tworzenie przerzutów. Najsilniejszymi stymulatorami prawidłowej oraz patologicznej angiogenezy są białka należące do rodziny naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (vascular endothelial growth factor, VEGF). W regulacji procesu angiogenezy, jako koreceptor VEGFR-2, uczestniczy również neuropilina-1 (NP-1). Neuropilina-1 odgrywa istotną rolę w regulacji angiogenezy podczas rozwoju embrionalnego, jak również podczas patologicznej angiogenezy w guzach nowotworowych. Celem pracy była ocena ekspresji NP-1 w guzach jajnika oraz analiza zależności pomiędzy ekspresją NP-1 a wybranymi czynnikami kliniczno-patologicznymi w grupie chorych na ten nowotwór. Materiał i metody: Analizie poddano względny poziom NP-1 w 168 tkankach pobranych podczas zabiegów operacyjnych wykonywanych w Klinice Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (tkanki zdrowe – 32 próby, guzy łagodne – 42, guzy granicznej złośliwości – 10, rak jajnika – 76, guzy przerzutowe – 8). Względny poziom NP-1 oznaczano przy zastosowaniu metody Western blotting. Wyniki: Znamiennie częściej obserwowano występowanie wysokiej ekspresji NP-1 we wczesnych stopniach zaawansowania raka jajnika (p=0,01), w rakach innych niż surowicze (p=0,04) oraz u chorych z wysiękiem otrzewnowym (0,03). Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu ekspresji neuropiliny-1 na występowanie pozytywnej odpowiedzi na chemioterapię, na długość czasu wolnego od choroby oraz długość czasu całkowitego przeżycia (w teście log-rank). Wnioski: Podwyższony poziom NP-1 w niskich stopniach zaawansowania raka jajnika może wskazywać na istotne znaczenie neoangiogenezy na wczesnym etapie rozwoju procesu nowotworowego.

Słowa kluczowe: rak jajnika, angiogeneza, limfangiogeneza, czynniki prognostyczne, neuropilina