Rola chirurgii w leczeniu wczesnych i zaawansowanych przypadków raka błony śluzowej trzonu macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Correspondence to: Mariusz Bidziński, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 022 644 00 55, e-mail: mbidzinski@coi.waw.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 38-40
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono współczesne poglądy dotyczące zasad i technik leczenia chirurgicznego chorych na raka trzonu macicy. Uwzględniono wyniki badań randomizowanych i prospektywnych w celu właściwego udokumentowania przedstawianych tez. Posłużono się także rekomendacjami szeregu opiniotwórczych organizacji, takich jak National Comprehensive Cancer Network czy American College of Obstetricians and Gynecologists. Mając na uwadze nowości w zakresie technik chirurgicznych u chorych na RTM, w artykule wspomniano o zastosowaniu techniki węzła wartowniczego w diagnostyce śródoperacyjnej.

Słowa kluczowe: rak trzonu macicy, leczenie chirurgiczne