Nawroty po leczeniu chirurgicznym i skojarzonym u kobiet z rakiem szyjki macicy w stopniu IB/IIA wg FIGO
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Dział Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dyrektor ŚCO: dr n. med. S. Góźdź, kierownik Działu: dr hab. n. med. J. Starzewski
2 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa Onkologicznego.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
3 Dział Patologii Nowotworów ŚCO. Kierownik Działu: dr n. med. J. Sygut
4 Dział Radioterapii ŚCO. Kierownik Działu: dr n. med. P. Kędzierawski
Correspondence to: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, tel.: 041 367 43 57, 367 41 30, e-mail: mmisiek1@gmail.com
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL 2007, 5 (3), p. 125-139
STRESZCZENIE

Cel pracy: Omówienie przebiegu klinicznego wznów po leczeniu chirurgicznym i uzupełniającym raka szyjki macicy w stopniu IB/IIA według FIGO oraz retrospektywna ocena wybranych cech kliniczno-patologicznych guza w grupie kobiet z nawrotem, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka nawrotu według punktacji GOG (Gynaecologic Oncology Group Study). Materiał i metoda: Retrospektywnej analizie poddano 107 kobiet leczonych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (OECO) w latach 2000-2004. Wyniki: Trzyletnie przeżycie bez objawów nawrotu stwierdzono u 92/107 (85%) pacjentek. Wznowa pojawiła się u 16/107 (15%) chorych, w tym u 9/84 (10%) kobiet, u których nie stwierdzono przerzutów w węzłach regionalnych oraz u 7/23 (21%) kobiet z potwierdzonymi przerzutami do węzłów. Odnotowano 5 wznów bocznych, 7 odległych i 4 wznowy boczne z przerzutami odległymi. Zmarło z powodu wznowy 13/16 (81%) pacjentek. Żyją 3 kobiety, w tym dwie z objawami wznowy. Średni czas wolny od wznowy wynosił 19,6 miesiąca, a średni czas przeżycia od wykrycia wznowy – 8,5 miesiąca. U 14/16 (88%) chorych ze wznową stwierdzono retrospektywnie wysokie ryzyko wznowy (>120 punktów według GOG), a u 2/16 (12%) średnie ryzyko wznowy (70-120 punktów według GOG). Wnioski: Wysokie ryzyko wznowy według punktacji GOG potwierdziło się w grupie kobiet z nawrotem raka szyjki macicy w stopniu IB/IIA według FIGO po leczeniu chirurgicznym i skojarzonym, bez względu na zajęcie regionalnych węzłów chłonnych. Istotnym czynnikiem ryzyka wznowy jest obecność komórek nowotworowych w tkankach otaczających szyjkę macicy i pochwę.

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, leczenie chirurgiczne, nawroty po leczeniu, ocena ryzyka wznowy wg punktacji GOG, przebieg kliniczny