LOGO
pl en

Ocena amplifikacji genu HER2/neu w guzach o granicznej złośliwości w porównaniu z rakiem jajnika metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) oraz nadekspresji receptora HER2 metodą immunohistochemiczną

Piotr Sobiczewski, Wojciech Olszewski, Anna Mrozkowiak, Mariusz Bidziński, Włodzimierz Olszewski

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 227-233
Streszczenie

Celem badania jest ocena stanu receptora HER2 w guzach jajnika. Materiał stanowiło 158 chorych z guzami jajnika leczonych w Centrum Onkologii w okresie od 1995 do 2005 roku; do analizy zostało zakwalifikowanych 128 przypadków. Zastosowano dwie metody badania: immunohistochemiczną (IHC) do oceny receptora HER2 i fluoroscencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) do oceny amplifikacji genu HER2/neu. Do analizy metodą immunohistochemiczną zakwalifikowano 54 przypadki raka jajnika, 59 guzów granicznych i 11 torbieli łagodnych. Do analizy metodą FISH zakwalifikowano 53 przypadki raka jajnika, 62 guzy graniczne i 11 torbieli łagodnych, pozostałe zdyskwalifikowano ze względów technicznych. Analiza receptora HER2 metodą immunohistochemiczną dała różne oceny częstości nadekspresji w zależności od zastosowanego systemu interpretacji wyników (od 7,4 do 51,85% w przypadku raka jajnika i od 0 do 33,9% w guzach granicznych). Amplifikację genu HER2/neu ocenianą metodą FISH ujawniono w 7,55% przypadków raka jajnika i 3,23% guzów granicznych. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy pozytywnymi wynikami w ocenie dwiema metodami – FISH i immunohistochemiczną. Praca stanowi część grantu finansowanego przez KBN, którego ostatecznym celem jest korelacja wyników statusu HER2 z przebiegiem klinicznym u chorych z guzami jajnika.

Słowa kluczowe
guzy jajnika, receptor HER2, gen HER2/neu, fluoroscencyjna hybrydyzacja in situ (FISH), immunohistochemia (IHC)