LOGO
pl en

Indukowana nadroparyną aktywacja fibrynolizy i jej wpływ na czynność nerek u chorych na raka szyjki macicy w stopniach IIB-IIIB leczonych metodą radiochemioterapii

Paweł Derlatka, Ewa Stachurska, Małgorzata Benke, Mariusz Bidziński

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 234-248
Streszczenie

Wstęp: Radioterapia i chemioterapia zwiększają prawdopodobieństwo zaburzeń w układzie hemostazy. Patologiczna aktywacja krzepnięcia i ograniczenie fibrynolizy mogą prowadzić do powstania zakrzepów w mikrokrążeniu wielu narządów, upośledzając ich czynność. Cele pracy: 1) Ocena wpływu zaburzeń w układzie hemostazy na czynność nerek u chorych na raka szyjki macicy leczonych radiochemioterapią. 2) Wypracowanie metod poprawiających funkcję nerek w wymienionej grupie chorych. Materiał i metoda: Badanie miało charakter randomizowany. Leczenie zakładało podanie dawki 46-65 Gy techniką box i cisplatyny w dawce 40 mg/m2 co 7 dni u chorych z prawidłowymi wartościami kreatyniny we krwi. Czynność nerek oceniano za pomocą scyntygrafii dynamicznej, oznaczając filtrację kłębkową (GFR). W osoczowym układzie hemostazy oznaczano stężenia D-dimerów, PAP, PAI-1, tPA, F1+2, TAT. Pacjentki podzielono na dwie grupy: badaną – z obniżonym GFR i kontrolną – z prawidłowym GFR. W grupie badanej połowa pacjentek otrzymywała 2850 j.m. aXa/0,3 ml nadroparyny w trakcie i 6 tygodni po leczeniu (lista randomizacyjna). Wyniki: Stwierdzono spadki GFR w grupie kontrolnej (mediana -9,7%) i grupie badanej bez nadroparyny (mediana -9,9%). W grupie badanej otrzymującej nadroparynę zaobserwowano wzrost wartości GFR (mediana 22,3%). Stwierdzono znamienne różnice między zmianami GFR w grupie kontrolnej i badanej otrzymującej nadroparynę oraz między grupą badaną bez nadroparyny i grupą badaną otrzymującą nadroparynę (p=0,0001). Badania układu hemostazy wykazały aktywację fibrynolizy u chorych otrzymujących nadroparynę oraz dalsze jej blokowanie w grupie bez nadroparyny. Wnioski: 1) Jedną z przyczyn subklinicznej niewydolności nerek u chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy może być zahamowanie fibrynolizy i powstawanie zakrzepów w naczyniach kłębków. 2) Niewydolność pogłębia się po zakończeniu radiochemioterapii wśród chorych z wyjściowo prawidłowym, jak i obniżonym GFR. Nasilają się również niekorzystne zmiany w układzie hemostazy. 3) Zastosowanie nadroparyny powoduje aktywację fibrynolizy, „odblokowanie kłębków nerkowych” i poprawę filtracji.

Słowa kluczowe
rak szyjki macicy, radiochemioterapia, aktywacja fibrynolizy, nadroparyna, GFR