Zmiany stężenia tlenu mogą wpływać na angiogenezę, modulując ekspresję receptorów dla VEGF – badania w pozaustrojowej hodowli trofoblastu
Afiliacja i adres do korespondencji

Pracownia Badań nad Łożyskiem przy Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie.
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. med. S. Maśliński
Correspondence to: Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa, tel.: (0*22) 826 81 41, faks: (0*22) 826 45 85.
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 33-39
STRESZCZENIE

Angiogeneza jest procesem warunkującym wzrost tkanek, zwłaszcza podczas rozwoju płodu i łożyska, ale ma również znaczenie w zjawiskach patologicznych, takich jak retinopatia czy wzrost nowotworów. Istotnym mediatorem uczestniczącym w powstawaniu nowych naczyń jest VEGF działający przez swoiste receptory – VEGF-R1, VEGF-R2, VEGF-R3. Receptory te są obecne także na komórkach rozwijającego się trofoblastu jako wyraz auto- i parakrynnej proangiogennej czynności trofoblastu. Celem badania była ocena ekspresji receptorów dla VEGF na komórkach trofoblastu w hodowli in vitro prowadzonej w warunkach normoksji i hipoksji. Materiał i metody: Łożyska (n=12) pobrano po planowych cięciach cesarskich w ciąży donoszonej o prawidłowym przebiegu. Po wycięciu fragmentów łożysk tkankę łożyskową rozdrobniono i izolowano komórki trofoblastu wg metody Klimana. Następnie zakładano hodowlę komórkową, przy czym losowo przydzielano materiał do jednej z grup. Warunki, w jakich prowadzono hodowlę, to: grupa 1 – 5% CO2, 20% O2, dopełnione N2; grupa 2 – 5% CO2, 5% O2, dopełnione N2. Po 96 godzinach inkubacji zakończono hodowlę, usunięto supernatant i materiał utrwalono w 4% formalinie. Wykonano barwienia immunocytochemiczne na obecność VEGF-R1 i VEGF-R2. Preparaty oceniano przy użyciu programu morfometrycznego Quantimet C500+ (Leica). Analizowano intensywność oraz pole powierzchni reakcji barwnej w 20 losowo wybranych polach widzenia (200x). Poziom ekspresji receptorów oznaczono jako iloczyn analizowanych parametrów i porównywano między grupą 1. a 2. Wyniki: Poziom ekspresji VEGF-R1 był większy o 113,9% w grupie 2. w porównaniu z grupą 1., poziom ekspresji VEGF-R2 był większy o 83,6% w grupie 2. Wnioski: Hodowla trofoblastu prowadzona w warunkach hipoksji prowadzi do wzrostu ekspresji receptorów dla VEGF w porównaniu z hodowlą w warunkach 20% stężenia tlenu.

Słowa kluczowe: trofoblast, VEGF, hipoksja, angiogeneza, morfometria