Układ modelowo-fantomowy do nauczania zabiegów operacyjnych sromu
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Poradnia dla Kobiet z Zespołem Turnera, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
2 Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
3 Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Dział Ginekologii w Kielcach.

GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 114-117
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Cele: Celem pracy było skonstruowanie fantomu do obrazowania prawidłowej budowy anatomicznej, zmian patologicznych oraz do wykonywania operacji sromu. Materiał i metody: Po wykonaniu pomiarów, rysunków i odlewów gipsowych na zwłokach kobiety skonstruowano fantom. Do konstrukcji użyto różnego rodzaju materiałów. Wyniki: Odtworzono struktury anatomiczne pachwin, sromu, krocza, rozworów naczyniowych na udach oraz przebiegu naczyń biodrowych i zasłonowych. Na sromie uformowano cystę gruczołu Bartholina, którą można umieszczać po stronie prawej i lewej. Okolice warg sromowych zaakcentowano kolorem białym – imitującym zmiany dysplastyczne. Na sromie umieszczono guz nowotworowy, zbliżony kształtem i kolorem do raków sromu. Może być on umieszczany w różnych miejscach. Także kilkanaście węzłów chłonnych może być przemieszczanych w dowolne miejsca. Na fantomie można wykonywać następujące zabiegi: 1) marsupializację cysty gruczołu Bartholina; 2) powierzchowne, częściowe wycięcie sromu; 3) głębokie, całkowite wycięcie sromu; 4) limfadenektomię pachwinowo-udową; 5) limfadenektomię biodrowo-zasłonową. Wniosek: Na skonstruowanym fantomie można w warunkach zbliżonych do rzeczywistych diagnozować zmiany patologiczne i przeprowadzać operacje sromu, co ułatwia, przyspiesza i czyni bezpieczniejszym proces szkolenia.

Słowa kluczowe: fantom, operacje sromu