Analiza porównawcza immunoreaktywności metalotioneiny w zaśniadzie groniastym i w doczesnej w zależności od zastosowanego leczenia – wyłącznie operacyjnego albo operacyjnego z uzupełniająca chemioterapia
Affiliation and adress for correspondence

1 Klinika Ginekologii Onkologicznej UJ CM w Krakowie
2 Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego CM UMK w Bydgoszczy
3 Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Duisburg-Essen, Niemcy
4 Katedra Patomorfologii UJ CM w Krakowie
5 Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Correspondence to: Dr hab. n. med. Łukasz Wicherek, prof. UMK, Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz,
tel.: 52 374 33 99, 52 374 38 74, e-mail: mowicher@cyf-kr.edu.pl
Podziękowania
Pragniemy podziękować Profesorom Jerzemu Stelmachowowi oraz Antoniemu Baście za ich rady, konsultację i przyjazne słowa wsparcia. Chcemy także wyrazić wdzięczność Dr. Zbigniewowi Pawłowiczowi za stworzenie warunków sprzyjających pracy badawczej oraz Christine Maisto i Dr Magdalenie Dutsch-Wicherek za ich nieocenioną pomoc.
Niniejsza praca została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr grantu 5921/B/P01/2010/38

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (4), p. 261-269
ABSTRACT

Wprowadzenie: Obecność metalotioneiny w endometrium i doczesnej, czynnika antyapoptotycznego, jest związana z opornością na apoptozę zarówno komórek endometrium, jak i komórek doczesnej zależną od aktywności komórek układu odpornościowego. Celem niniejszego badania była ocena immunoreaktywności metalotioneiny w ogniskach zaśniadu u pacjentek leczonych wyłącznie operacyjnie i u chorych, u których dodatkowo zastosowano chemioterapię. Metoda: Analizowano immunoreaktywność metalotioneiny zarówno w komórkach trofoblastu, jak i w komórkach błony doczesnej uzyskanych w wyniku łyżeczkowania jamy macicy przeprowadzonego z powodu rozpoznania ciąży zaśniadowej całkowitej. Pacjentki podzielono na dwie podgrupy: chorych, które wymagały dodatkowej chemioterapii po zabiegu operacyjnym, oraz chorych, u których takiego leczenia nie zastosowano. Wyniki: Stwierdzono statystycznie znamienny niższy poziom immunoreaktywności metalotioneiny w obrębie komórek trofoblastu pochodzących od pacjentek z zaśniadem groniastym całkowitym leczonych wyłącznie operacyjnie w porównaniu z pacjentkami, u których leczenie operacyjne uzupełniono chemioterapią. Wniosek: Oporność na apoptozę może zależeć od wewnątrzkomórkowej obecności metalotioneiny, co prawdopodobnie ma wpływ na przebieg kliniczny zaśniadu groniastego.

Keywords: metalotioneina, zaśniad groniasty całkowity, chemioterapia, endometrium, doczesna