Aktualne zjazdy
Kontakt
Aktualny magazyn
2014, Vol 12, No 1
Rak piersi współistniejący z ciążą
Dane wydawcy
Komitet naukowy
Warunki prenumeraty
Polityka wydawnicza
Regulamin ogłaszania prac
Procedura recenzowania
Lista recenzentów
Informacja dla reklamodawców
Pismo afiliowane przy Polskim Towarzystwie Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Pismo afiliowane przy Polskim Towarzystwie Hipertermii Onkologicznej
Szukaj
Archiwum
2003, Vol 1, No 1
2004, Vol 2, No 1
2004, Vol 2, No 2
2004, Vol 2, No 3
2004, Vol 2, No 4
2005, Vol 3, No 1
2005, Vol 3, No 2
2005, Vol 3, No 3
2005, Vol 3, No 4
2006, Vol 4, No 1
2006, Vol 4, No 2
2006, Vol 4, No 3
2006, Vol 4, No 4
2007, Vol 5, No 1
2007, Vol 5, No 2
2007, Vol 5, No 3
2007, Vol 5, No 4
2009, Vol 7, No 1
2009, Vol 7, No 2
2009, Vol 7, No 3
2009, Vol 7, No 4
2010, Vol 10, No 1
2010, Vol 8, No 1
2010, Vol 8, No 2
2010, Vol 8, No 3
2010, Vol 8, No 4
2011, Vol 9, No 1
2011, Vol 9, No 2
2011, Vol 9, No 3
2011, Vol 9, No 4
2012, Vol 10, No 1
2012, Vol 10, No 2
2012, Vol 10, No 3
2012, Vol 10, No 4
2013, Vol 11, No 1
2013, Vol 11, No 2
2013, Vol 11, No 3
2013, Vol 11, No 4
Sponsorzy
POLITYKA WYDAWNICZA

CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY (wcześniej: GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA) jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne stanowiące istotny wkład w rozwój ginekologii, onkologii, endokrynologii.

CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY publikuje też aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, głównie Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, dla którego CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY jest oficjalnym czasopismem, a także doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych czasopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji.

CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY ukazuje się drukiem cztery razy w roku, a także jest dostępna w postaci elektronicznej na stronie http://www.ginekologia.pl. Kopie papierowe rozprowadzane są w 5 krajach Europy. CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY (jako GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA) jest od 2005 r. indeksowana w Index Copernicus. Redakcja CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY uznaje zasady zawarte w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że wszelkie badania na ludziach będą przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W odniesieniu do doświadczeń na zwierzętach za ogólne zasady przeprowadzania takich badań Redakcja uznaje wytyczne zawarte w publikacji Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education (New York Academy of Sciences’ Ad Hoc Committee). Wszystkie badania, dotyczące zarówno ludzi, jak i zwierząt, powinny być zaaprobowane przez komisje etyczne instytucji zatrudniających autorów.

Przyjęcie do druku
Prace zgłaszane do publikacji w CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Zakłada się, że wszyscy współautorzy wymienieni w pracy zgadzają się na publikację zgłoszonej pracy i że podpis autora odpowiedzialnego za korespondencję potwierdza taką zgodę wszystkich pozostałych współautorów. Prace zgłoszone do publikacji są najpierw oceniane przez Redaktora Naczelnego. Prace niepełne albo niespełniające wymogów są odsyłane do autorów bez szczegółowego wyjaśnienia. Prace spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie. Każda praca zostaje zarejestrowana pod konkretnym numerem i anonimowo jest przesłana do oceny dwóm członkom Komisji Redakcyjnej. Proces recenzowania trwa zwykle od 3 do 5 tygodni. Po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów praca zostaje skierowana do druku (zob. Procedura recenzowania).

Sprzeczność interesów
Każda praca zgłoszona do publikacji w CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY powinna być zaopatrzona w oświadczenie wyjaśniające wszelkie powiązania finansowe z firmami handlowymi w przypadku istnienia takich powiązań. Przy braku takiego oświadczenia przyjmuje się, że praca została sfinansowana ze źródeł własnych autorów i instytucji ich zatrudniających.

Kopiowanie innych publikacji
Materiały cytowane albo pochodzące z innych publikacji muszą być zaopatrzone w pisemną zgodę przynajmniej jednego ze współautorów na publikację danego materiału w CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY.

Ochrona danych osobowych pacjentów
Autorzy zgłaszający prace do publikacji w CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY są zobowiązani do zapewnienia ochrony wszystkich danych osobowych pacjentów. Dlatego wymaga się zmiany inicjałów i podawania tylko najistotniejszych danych. Jednak w przypadku gdy pacjenta można zidentyfikować na podstawie treści publikacji, zdjęcia lub w jakikolwiek inny sposób, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od pacjenta albo jego/jej prawnego opiekuna. Redakcja CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY nie zaleca podawania grupy etnicznej, rasy, kręgu kulturowego ani opinii politycznych pacjentów objętych badaniem, chyba że ma to istotne znaczenie dla tematu pracy. Jednak w takim przypadku Redakcja wymaga możliwie jak najdokładniejszego opisu poszczególnych kategorii, a także podania sposobu przypisania pacjentów do poszczególnych kategorii.

Przeniesienia prawa autorskiego
Zgłaszając prace do publikacji w CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY, autorzy zgadzają się na nabycie przez Redakcję pełni praw autorskich do publikowanych prac. Kwestie związane z prawami autorskimi są też omówione w rozdziale „Prawa autorskie” zawartym w „Regulaminie ogłaszania prac” znajdującym się każdym numerze pisma i w Internecie.

Uwaga
Mimo dołożenia wszelkich starań przez Redaktora Naczelnego i Wydawcę dla zapewnienia poprawności i zgodności z prawem międzynarodowym i polskim wszystkich danych, opinii i stwierdzeń zawartych w CURRENT GYNECOLOGIC ONCOLOGY Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane dane, opinie i stwierdzenia. Co więcej, Redakcja i Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie niedokładne dane, stwierdzenia czy opinie.